تمام لوگوهای بیزنس‌های موفق جهان ری‌دیزاین می‌شوند.
نه به خاطر این که لوگوی فعلی‌شان بد هستند یا ایرادی دارند. لوگوهای تغییر می‌کنند چون بیزنس‌ها تغییر می‌کنند، چون مردم تغییر می‌کنند، چون سلیقه‌ها تغییر می‌کنند، چون بازار تغییر می‌کند. اما چه‌گونه‌گی تغییر لوگو را معیارهایی از قبیل وضعیت بیزنس، کیفیت لوگوی قبلی، چشم‌اندازهای بیزنس و موضوعاتی از این دست هست که مشخص می‌کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________