آسیاتک

مسئله
لوگو تایپ آسیاتِک خوانا نبود. از طرفی احتمال آسیاتَک خوانده شدن‌ش هم زیاد بود.

راه حل
لوگوتایپ را با حفظ شخصیت اصلی لوگو، ری‌دیزاین کردیم و برای جلوگیری از اشتباه خوانده شدنش نوشته‌ی انگلیسی را هم به زیر لوگو اضافه کردیم.
ASIA TECH

PROBLEM
The old logo of Asia tech was illegible and could be read as another word on the other hand.

SOLUTIONWe redesigned the logotype by maintaining the brand personality, and also added the english text to it in order to prevent it to be missread.